شرایط بیمه پردازی اختیاری تامین اجتماعی اعلام شد

شرایط بیمه پردازی اختیاری تامین اجتماعی اعلام شد

شرایط بیمه پردازی اختیاری تامین اجتماعی اعلام شد

شرایط بیمه پردازی اختیاری تامین اجتماعی اعلام شد و شرط سنی، سابقه کار، نرخ حق بیمه و تسهیلات لازم برای بیمه پردازی اختیاری از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون تامین اجتماعی به متقاضیانی که سابقه بیمه پردازی قبلی نداشته اند یا آنهایی که در گذشته ســابقه پرداخت حق بیمه داشته اند، اما به هر دلیل نتوانسته اند روند بیمه پردازی را ادامه دهند، مساعدتهای لازم می شود. به این صورت که این افـراد حتی بدون داشتن اشتغال در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی، میتوانند بصورت اختیاری از مزایای بیمه ای تامین اجتماعی استفاده کنند.

شرایط سنی و سابقه کار لازم برای درخواست ادامه بیمه پردازی اختیاری  

برای متقاضیان بیمه اختیاری زیر 50 سال زن و مرد کــه حداقل 30روز ســابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی داشته یا دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه انجام شده نه معافیت و… باشند حتی با نداشتن 30روز ســابقه قبلی امکان درخواست شروع یا ادامه بیمه پردازی بطور اختیاری فراهم است.

همچنین افراد بالای 50 سال به شرطی می توانند تقاضای بیمه اختیاری کنند که معادل مازاد 50 سال سن خود، سابقه فردی که قبلی در تامین اجتماعی داشـته باشند.

مثــلا:

  • فردی که 54 سال دارد، در صورت داشتن حداقل 4 سال سابقه قبلی میتواند درخواست بیمه اختیاری کند. متقاضیانی که حداقل 10 سال سابقه قبلی داشته باشند، با هر سنی میتوانند بیمه اختیاری شوند/

درضمن چنانچه فردی قبلا یکبار طبق مقررات، بیمه اختیاری شده و مدتی حق بیمه پرداخت کرده باشد به هر میزان  اما بیمه پردازی اختیاری وی به هر دلیل متوقف شـده باشد تا 3مرتبه دیگر بدون نیاز به احراز شرایط سن و سابقه، با هر سنی میتواند بیمه اختیاری شود.

همچنین هر نوع سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد به جز سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ جزئی و نیز تمامی ســوابق منتقله از سایر صندوقها به تامین اجتماعی پس از پرداخت مابه التفاوت مربوطه، در احراز شرایط سن و سابقه مقرر به منظور انعقاد قرارداد بیمه اختیاری ملاک عمل است.

  • همچنین سوابق قالیبافان عادی با نرخ 14% درصورت تبدیل نشدن به ســوابق با نرخ کامل و با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مربوط به آن معادل نصف مدت سابقه پرداخت حق بیمه ملاک عمل است.

نرخ حق بیمه اختیاری  

-نرخ این نوع بیمه در حال حاضر 27% اســت. یعنی تمامی بیمه شدگان بیمه اختیاری از جمله افرادی که از قبل بیمه اختیاری بــوده و همچنان حـق بیمه خود را میپردازنـد و نیــز متقاضیان جدید بیمــه اختیاری باید معادل 27% دستمزد مبنای کسر حق بیمه خود را به صورت ماهانه یا دوره های چند ماهه به تامین اجتماعی بپردازند.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بمنظور بیمه اختیاری بــرای متقاضیانی که کمتر از 10ســال ســابقه پرداخت حق بیمه دارند، در اختیار متقاضی بوده و میتواند ازحداقل دستمزد تا حداکثر دستمزد سـال تقاضا را برای این نوع بیمه انتخاب کند، اما این دستمزد برای آن دسته از متقاضیانی است که بیش از 10سال سابقه دارند که معادل میانگین دستمزد آخرین 360روز سابقه بیمه پردازی قبلی آنان است و نمیتواند از حداقل دستمزد سال تقاضا کمتر باشــد.

به علاوه در ابتدای هر ســال طبق مقــررات مصوب شــورایعالی کار به میزان درصدی که به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می شود، بر دسـتمزد مبنای پرداخت حق بیمه اختیاری نیز اضافه میشود، درهرصورت مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد سال بیشتر نخواهد بود.

برای مثال»

میزان حق بیمه ماهانه بیمه اختیاری در سال ۱۳۹۷ اگر حداقل دستمزد روزانه امسال ۳۷۱۳۲۱ ریال باشـد حداقل ماهانه (ماه هــای ۳۱روزه ) مبلغ ۳۱۰۷۹۵۷ =۲۷×%۳۷۱۳۲۱ × ۳۱ ریــال خواهــد بود.

  • البته این میزان برای افرادی که دستمزد مبنای کسر حق بیمه اختیاری آنها بیش از حداقل دستمزد امسال باشد، بیشتر خواهد بود…/

شرایط بیمه پردازی اختیاری تامین اجتماعی اعلام شد


انجام معاینات در بدو قرارداد بیمه اختیاری

تمامی متقاضیان بیمه اختیاری و نه افراد تحت تکفل آنان به جز موردی که در ادامه آمده است باید در شروع این نوع بیمه با معرفی سازمان به مراکز درمانی مورد تایید با هزینه شخصی خود مورد معاینه قرار گیرند و چنانچه از کارافتاده کلی به حسـاب بیایند، حسب شرایط مقرر تنها درقبال حمایت بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی مشمول مقررات بیمه اختیاری قرار میگیرند و درصورتی میتوانند از حمایت از کارافتادگی کلی استفاده کنند که با ابتلا به بیماری یا بیماریهای دیگری، مجددا بطور مستقل بدون احتساب بیماریهایی که در بدو قرارداد بعلت آنها از کارافتاده کلی شده اند از کار افتاده کلی محسوب شوند.

ضمنا متقاضیان بیمه اختیاری در صورت احراز شرایط زیر از انجام معاینات پزشکی بدو قرارداد معاف خواهند بود: الف- در تاریخ ارائه درخواست بیمه اختیاری، بیش از 9ماه از قطع بیمه پردازی آنان سپری نشده باشد.

ب- قبل از قطع بیمه پردازی به طور پیوسته حداقل 365روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ از کارافتادگی معتبر است، داشته باشد.


تعهدات بیمه اختیاری 

تعهدات کوتاه مدت بیمه اختیاری شامل دفترچه بیمه درمانی برای بیمه شده و تمامی افراد تحت تکفل وی بدون پرداخت هیچگونه هزینه اضافه دیگـری از جمله سرانه درمان، پرداخت کمک هزینه انواع پروتز و اروتز به بیمه شده و افراد تحت تکفل او، پرداخت کمک هزینه کفن و دفن بابت فوت بیمه شده و همسر یا همسران وی برابر مقررات.

درضمن به این نوع بیمه، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و نیز مقــرری بیمه بیکاری و کمک هزینه ازدواج تعلق نمیگیرد.!!!

اما تعهدات بلندمدت بیمه اختیاری عبارت اند از:

  1. مستمری بازنشستگی
  2. برقراری مستمری از کارافتادگی کلی
  3. و مستمری بازماندگان قبل و بعد از بازنشستگی در صورت احراز شرایط مستمری های مذکور.
اطلاع رسانی الوند شاپ
ALVANDSHOP.IR